GDPR CLOPRO s.r.o.

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen "GDPR") 

1) Správce osobních údajů Společnost CLOPRO s.r.o. se sídlem Freyova 983/25, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 08192286, zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 313899 vedená u Městského soudu v Praze, (dále jen "správce") Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. 

2) Rozsah zpracování osobních údajů Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. 

3) Zdroje osobních údajů - přímo od subjektů údajů - veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

 4) Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování -adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace) -popisné údaje (např. bankovní spojení) další údaje nezbytné pro plnění smlouvy 

5) Kategorie subjektů údajů -zákazník správce -dopravce -dodavatel služby 

 6) Kategorie příjemců osobních údajů -finanční ústavy -veřejné ústavy -zpracovatel -státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy -další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí - státy EU)

 7) Účel zpracování osobních údajů -účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů -jednání o smluvním vztahu -plnění smlouvy -ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce) -archivnictví vedené na základě zákona -plnění zákonných povinností ze strany správce 

8) Způsob zpracování a ochrany osobních údajů Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovně, pobočce a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. 

9) Doba zpracování osobních údajů V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. 

10) Poučení Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 -subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, -zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

 -zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, -zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, 

-zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

 -zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 11) Práva subjektů údajů 

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: 

-účelu zpracování, -kategorii dotčených osobních údajů, 

-příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, -plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, 

-veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, -skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

-Požádat správce o vysvětlení. 

-Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav.

 Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů. 

-Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. 

-Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. 

-Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

 -Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

© 2019 CLOPRO s.r.o. 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!