IMPORT / DOVOZ

DOVOZ , E-DOVOZ , ZASTUPOVÁNÍ

1) Vyhotovení EORI registračního čísla pro firmy, podnikatele, fyzické osoby na základě plné moci.

1) Vyhotovení celních dokladů do papírových formulářů JSD a JSDd + USB

2) Vyhotovení celních prohlášení elektronicky systémem ICS + zastupování na celním úřadě.

3) Vyhotovení dokladů elektronicky systémem ICS pro zákazníka se zbožím v zavazadle na přepážku cestovní styku na Terminal 1 a Terminal 2

4) Kompletní zastoupení a odbavení expresních zásilek - naše firma vyzvedne dokumenty na skladě MENZIES, ENES, SKYPORT, UPS, DHL, Fedex atd. připraví dovozní dokumenty a celně odbaví zásilku na celním úřadě Ruzyně, Pošta Praha 5, Zdiby, Hostivař, Nupaky, Kladno. V přímém zastoupení na základě naskenovaných plný mocí, výpisu z OR, osvědčení o DIČ a platných faktur k dovozu zboží.

5) Zastoupení při předběžné i následné celní kontrole dováženého zboží.

6) Zastoupení na právním i finančním oddělení celního úřadu.

6) Celní poradenství ohledně celních kódů a jiných platných celních předpisů a zákonů.

7) Transport zásilek (menších rozměrů) přímo z letiště Václava Havla Praha Ruzyně na smluvené místo naší vlastní dopravou nebo možnost odeslání PPL, DPD, In Time, Českou poštou dle konkrétních požadavků. Popřípadě cenová kalkulace na jiného smluvního přepravce zásilek po ČR.

7) Ekonomické režimy (dovoz na opravu)


IMPORT, E-IMPORT, REPRESENTATION

1) Making EORI registration number for companies, entrepreneurs, natural persons on the basis of power of attorney.

1) Preparation of customs documents in paper forms JSD and JSDd + USB

2) Making customs declarations electronically by ICS + represented at the customs office.

3) Making ICS documents electronically for the customer with goods in the luggage counter at Terminal 1 and Terminal 2

4) Complete representation and clearance of express parcels - our company will pick up the documents in stock MENZIES, ENES, SKYPORT, UPS, DHL, Fedex etc. will prepare import documents and dispatch customs at Ruzyne customs office, Post office Prague 5, Zdiby, Hostivař, Nupaky Kladno . Directly represented on the basis of scanned full powers, extract from the Commercial Register, Certificate of VAT and valid invoices to import goods.

5) Representation in both preliminary and subsequent customs control of imported goods.

6) Representation in the legal and financial department of the customs office.

6) Customs advice on customs codes and other applicable customs regulations and laws.

7) Transport of consignments (smaller sizes) directly from Václav Havel Airport Prague Ruzyně to the agreed place by our own transport or possibility to send PPL, DDP, In Time, Czech Post according to specific requirements. Alternatively, a price calculation for another contractual carrier of shipments in the Czech Republic.

7) Economic regimes (import for repair)

© 2019 CLOPRO s.r.o. 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!